Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ikrafttrædelse af forenklede Fælles Mål

  30. juni 2015
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • De nye Fælles Mål træder i kraft fra skoleåret 2015/16.

  En fri grundskole kan vælge at følge folkeskolens Fælles mål helt eller delvist. Den kan også formulere sine egne undervisningsmål. En fri grundskoles undervisningsmål skal være offentliggjort på skolens hjemmeside.

  Hvad betyder det, hvis en fri grundskole siger, at den følger Fælles mål fuldt ud? Hvad betyder det, hvis en fri grundskole følger sine egne undervisningsmål? Hvad betyder det, at en fri grundskole følger Fælles mål delvist?

  Hvad betyder det, hvis en fri grundskole siger, at den følger Fælles mål fuldt ud?

  Det betyder, at man på skolen vil kunne genfinde den samme benævnelse af fag, fagrække, progression og læringsmål som i folkeskolen.

  Undervisningens pejlemærker er fagenes kompetenceområder, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål, sådan som de er formuleret i Fælles mål. Læseplanerne for folkeskolens fag følges ligeledes.

  Skolen følger også Fælles mål for folkeskolens obligatoriske emner: Færdselslære, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt Uddannelse og job.

  Skolen er ikke forpligtet på at følge vejledninger for de tværgående emner: Innovation og entreprenørskab, IT og medier, Sproglig udvikling samt Elevernes alsidige udvikling*.

  Skolen er ikke forpligtet til at lave understøttende undervisning.

  Skolen er ikke forpligtet til at lave læringsmålstyret undervisning (pædagogisk/didaktisk metode).

  *Skolen er dog forpligtet til at formulere, hvordan den i sit samlede undervisningstilbud giver mulighed for alsidig personlig udvikling.

  Hvad betyder det, hvis en fri grundskole følger sine egne undervisningsmål?

  Der er ikke sket ændringer i kravene til de skoler, der følger deres egne undervisningsmål. Der er ikke noget krav om, at frie grundskoler skal have de samme benævnelser for fag, den samme progression, de samme timetal m.v. som i folkeskolen. Den frie grundskoles undervisning skal stå mål med den, der gives i folkeskolen. Undervisningen skal give eleverne samme muligheder for at erhverve sig viden, færdigheder og kompetencer som hvis eleven og dens forældre havde valgt en anden skoleform. Det betyder, at der er en række målkrav, som skal opfyldes, og at der en række krav om beskrivelser af disse mål.

  Den frie grundskoles slutmål skal kunne sammenlignes med folkeskolens kompetencemål og være af samme kvalitet, og man skal kunne finde de samme kompetenceområder begge steder.

  Skolen skal minimum fastsætte slutmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i (de humanistiske fag, naturfagene og de praktisk musiske fag), og for folkeskolens obligatoriske emner. Skolen kan vælge at fastsætte slutmål for de enkelte fag, som den underviser i, eller for flere fag under ét, hvis skolen fx har tilrettelagt undervisningen tværfagligt.

  Der stilles krav om specifikke delmål (svarende til folkeskolens kompetencemål på trinniveau) for fagene dansk, regning / matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik / kemi. En fri grundskole sætter delmål for fag og fagområder på alders- og klassetrin, der er relevante i forhold til skolens praksis. Der vil derfor ikke altid kunne foretages en direkte sammenligning mellem den frie grundskoles delmål og folkeskolens kompetencemål på trinniveau, f.eks. når en fri grundskoles progression i undervisningen afviger fra folkeskolens.

  Den frie grundskole skal udarbejde undervisningsplaner, der gør det sandsynligt, at skolens undervisning både agter at lede og faktisk fører mod de endelige mål (svarende til folkeskolens læseplaner). Undervisningsplanerne skal angive udviklingen hen mod slutmålene, beskrive på hvilke klasse- eller alderstrin der arbejdes med de forskellige fagområder og emner, samt beskrive, hvorledes det samlede undervisningstilbud giver mulighed for alsidig personlig udvikling. En fri grundskole skal som minimum udarbejde tre undervisningsplaner, nemlig én for hvert af fagområderne humanistiske fag, naturfag og praktisk musiske fag.

  Hvad betyder det, at en fri grundskole følger Fælles mål delvist?

  En fri grundskole kan vælge, at den for nogle fag følger Fælles mål, mens den for andre fag eller fagområder har sine egne undervisningsmål.

  Hvis en fri grundskole vælger eller siger, at den følger Fælles mål i eksempelvis faget engelsk skal skolen benævne faget som i folkeskolen, påbegynde og afslutte faget på samme tidspunkt som i folkeskolen samt følge de samme læringsmål som i folkeskolen, altså de samme kompetenceområder, kompetencemål, kompetencemål på trinniveau opdelt i videns- og færdighedsmål samt folkeskolens læseplan.

  Hvis en fri grundskole følger sine egne undervisningsmål, skal disse beskrives i henholdsvis slutmål, delmål og undervisningsplaner. Hvor det er muligt, kan skolens undervisningsmål beskrives som tillæg eller afvigelser fra Fælles mål.


   

  Indgange til Fælles mål for fag og emner:

  Børnehaveklassen

  Børnehaveklassen

  Humanistiske fag

  Almindelige indvandrersprog - valgfag

  Arbejdskendskab - valgfag

  Dansk

  Dansk som andetsprog - basis

  Dansk som andetsprog - supplerende

  Engelsk

  Fransk

  Fransk - valgfag

  Historie

  Kristendomskundskab

  Modersmålsundervisning

  Samfundsfag

  Spansk - valgfag

  Tysk

  Tysk - valgfag

  Naturfag

  Biologi

  Fysik/kemi

  Geografi

  Matematik

  Natur/teknologi

  Praktiske/musiske fag

  Billedkunst

  Billedkunst - valgfag

  Drama - valgfag

  Filmkundskab - valgfag

  Håndværk og design

  Håndværk og design - valgfag

  Idræt

  Madkundskab

  Madkundskab - valgfag

  Medier - valgfag

  Musik

  Musik - valgfag

  Obligatoriske emner

  Færdselslære

  Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

  Uddannelse og job

  Tværgående emner

  Innovation og entreprenørskab

  It og medier

  Sproglig udvikling

  Elevernes alsidige udvikling

  10. klasse

  Obligatoriske fag 10.klasse

  Tilbudsfag 10.klasse

  Valgfag og vejledende fag i 10.klasse