Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ny forskningskortlægning om alsidig udvikling og sociale kompetencer

  26. august 2014
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Undervis elever på alle klassetrin i positiv adfærd og involvér hele skolens personale og forældrene i arbejdet. Det kan nemlig udvikle elevernes sociale kompetencer og formindske uønsket adfærd. Sådan lyder konklusionen på en ny forskningskortlægning.

  Forskningskortlægningen fokuserer på i alt fem temaer, der hver især har betydning for elevernes alsidige udvikling og sociale kompetencer: Elevernes dannelse, tidlige indsatser, sociale kompetencer på mellemtrinnet og i udskolingen, supplerende tilbud og skolebaserede indsatser.

  Flere af indsatserne fokuserer på at skabe et positivt skolefællesskab og understøtte elevernes følelse af tilhørsforhold til skolen.

  Fokus på positivt skolefællesskab

  Det finder vi, i privatskolesektoren, interessant: Det særegne ved privatskolerne netop er ambitionen om at skabe et forpligtende fællesskab mellem skole og hjem om dannelse og uddannelse, så børnene rustes til at indgå i de store fællesskaber.

  Forskning har tidligere vist, at det netop er børnenes oplevelse af skoledagen og de holdninger og værdier, der kommer på plads via arbejdet i skolen, der har den altafgørende betydning for, at barnet får et godt liv. Den enkelte elevs faglige og alsidige udvikling spiller altså nøje sammen med fællesskabets indhold.

  På privatskolerne lægges der i sagens natur stor vægt på fællesskabet om skolens holdninger og værdier. Privatskolernes fokus retter sig i høj grad mod det gunstige møde mellem fællesskabet og individet –et ønske om grundlæggende at være steder, hvor børn udvikler sig, udfordres og lærer - sammen. Trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og at føle, at man er noget værd – både i de andres og i egne øjne. Individet påvirker og er afhængig af fællesskabet og omvendt. Hvis en gruppe skal fungere som et fællesskab, skal der være nogle fælles retningslinjer og rammer, som alle accepterer. Eleverne skal lære at indgå kompromisser – tænker vi!

  Giv eleverne værktøjer i forhold til social adfærd

  Kortlægningen beskriver endvidere, at den alsidige udvikling også kan foregå i klasselokalet, så længe klasseundervisningen har fokus på at udfordre børnene i forhold til social adfærd og give dem konkrete værktøjer til at deltage aktivt i det sociale og læringsmæssige miljø i klassen. Et eksempel er samarbejdsbaserede legeprogrammer, som stiller eleverne i forskellige sociale situationer, der kræver, at de samarbejder, hjælper hinanden og løser problemer i fællesskab. Jo, et individ kan kun være et individ, såfremt der findes fællesskaber, hvori individualiteten kan blomstre. Men man fødes ikke som individ med fuldt udviklet evne til at træffe valg og tage ansvar, man kan socialiseres til at blive det. Derfor ser vi noget af kvaliteten af fællesskabet i vores skoleform som så afgørende for, hvordan individualiteten kultiveres hos de børn, der skal vokse op og i fremtiden tage vare på det store fællesskab.

  Skab de bedste rammer

  Forskningskortlægningen peger også på at en varieret undervisning, hvor eleverne får mulighed for at fordybe sig og træne andre evner end dem, de typisk bruger i den almindelige klasseundervisning, også kan fremme deres sociale kompetencer.

  Vi er meget enige. Det gælder om at skabe rammer, der både fysisk og psykisk skaber de bedste muligheder for at lære. I skolen skal eleverne udvikle sig selv og fællesskabet. Oplevelsen af at tilhøre og deltage i et fællesskab er med til at skabe en følelse af sammenhæng, der igen er med til at give børn en robusthed og evne til takling af de udfordringer, livet uvægerligt bringer med sig.

  Respekt!

  Udtrykket respekt indgår eksplicit i mange private skolers værdigrundlag. Det bør derfor gennemsyre  alle skolens relationer. Der skal være plads til alle. Eleverne skal vises, hvordan man opfører sig optimalt, så det er behageligt for alle at være sammen. Det gælder samarbejdsevne og samarbejdsvilje samt empati og indlevelsesevne. Samtidigt skal undervisningen være med til at udvikle og udfordre eleven til selvstændig stillingtagen, lydhørhed og kritisk sans. De skal lære at være i stand til at diskutere og argumentere for egne synspunkter.

  Undervisningen på vores skoler skal hvile på respekten for, at skolen er en del af et demokratisk samfund. Dens indhold og form må derfor på samme tid respektere de samfundsmæssigt fastsatte rammer og sikre eleverne kompetencer, som de kan bruge til glæde for både sig selv og omverdenen. Også i skolens og klassens interne relationer er respekt et fundamentalt begreb. Det er i hverdagen, den skal være mærkbar, fx ved at krav, arbejdsformer og opgaver afpasses efter den enkelte elevs forudsætninger, og ved at man i frikvarterer og andre situationer uden direkte voksenstyring viser respekt for hinanden.

  Der bliver udarbejdet en praksisrettet publikation på baggrund af forskningskortlægningen, som offentliggøres i september 2014. Forskningskortlægningerne gennemføres for Undervisningsministeriet i et samarbejde mellem Rambøll Management Consulting, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved Aarhus Universitet samt VIA University College, Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol.