Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Information vedr. overenskomst og lockout 2013

  8. april 2013
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • På denne side har vi forsøgt at samle alt information vedr. konflikt og lockout.

  Vi håber, du kan finde svar på dine spørgsmål. Ellers er du velkommen til at kontakte sekretatiatet på 33 30 79 30.

  Arbejdstid

  Barsels- og adoptionsorlov mv

  Bestyrelsens rolle

  Ferie, særlige feriedage, afspadsering og omsorgsdage

  Feriepenge

  Forældrebetaling

  Forældrenes pasningsbehov

  Hvem er omfattet af lockouten?

  Kan eleverne sendes hjem?

  Konfliktramt arbejde

  Konsekvenser for ansættelsesforholdet

  Kursusdeltagelse

  Ledelsen rolle

  Lockoutens ophør

  Omlægning af skemaet

  SFO-åbningstid

  Skema

  Skolens drift under konflikten

  Sygefravær

  Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og samarbejdsudvalgsmedlemmer

  Tilsyn med eleverne Tjenestefrihed

  Tjenesterejser, herunder lejrskoler, studieture o.l

  Udbetaling af løn, feriepenge, pensionsbidrag mv

  Undervisning efter konflikten

  Materiale fra ministerier og styrelser

  Materiale fra Danmarks Privatskoleforening

  Nyttige links

   

  Arbejdstid

  Skal lærernes årsnorm for undervisningstid (-tillæg) reduceres i forhold til den lockoutede tid?

  De konfliktramte arbejdsdage udgår af såvel den planlagte årsnorm som på arbejdstidsopgørelsen. Den konfliktramte medarbejder kommer derfor ikke til at skylde timerne efter en lockout. DP kommer med en nærmere vejledning vedr. arbejdstidsopgørelse i tilfælde af en konflikt.

  Skal arbejdstiden gøres op i forbindelse med en lockout?

  Nej, arbejdstiden skal ikke gøres op i forbindelse med en lockout. Vi melder yderligere ud, såfremt der skulle komme en præcisering. 

  Barsels- og adoptionsorlov mv

  For lockoutede, der holder barsels- eller adoptionsorlov mv. med løn, herunder udskudt orlov, standses lønudbetalingen ved lockoutens iværksættelse.

  Lockoutede, hvis barsels- eller adoptionsorlov skulle have været påbegyndt efter lockoutens eventuelle iværksættelse, har ikke ret til løn mv.

  Kommunen udbetaler dagpenge til den lockoutede under lockouten i forbindelse med fravær på grund af barsel og adoption efter barselloven.

  Ved den eventuelle lockouts ophør vil retten til fravær, herunder den lønnede orlovsperiode, ikke blive forlænget med en periode svarende til lockoutens varighed.

  Varsling af orlov i forbindelse med fødsel og adoption skal efter barselloven ske inden for 8 uger efter fødslen/modtagelsen af barnet. Hvis varslet ikke er afgivet før lockoutens  iværksættelse og fristen for varsling af orlov udløber under lockouten, anbefaler Finansministeriet, at ansættelsesmyndigheden accepterer meddelelsen fra den ansatte, uanset at ansættelsesforholdet er ophørt. Det er dog også muligt efterfølgende at aftale en fravigelse af varslingsfristen.

  Bestyrelsens rolle

  Skolens bestyrelse, hvad kan de gøre? Hvad er deres rolle/forpligtelse?

  Bestyrelsen er skolens øverste ledelse. Der skal derfor være en tæt koordinering og dialog mellem skolens ledelse og bestyrelse om de lokale udfordringer. Det er bestyrelsen der formelt skal fastlægge rammerne for skolens overordnede håndtering og procedurer ved en lockout. 

  Ferie, særlige feriedage, afspadsering og omsorgsdage

  Planlagt ferie, herunder afvikling af særlige feriedage og omsorgsdage, samt afspadsering, der påbegyndes før eller samtidig med den eventuelle lockouts ikrafttræden, afbrydes ikke, og der udbetales sædvanlig løn mv. for ferie- eller afspadseringsperioden.

  Ansatte, der har påbegyndt ferie før lockoutens start, og som bliver syge under ferien, skal følge ferielovens almindelige regler om sygemelding og dokumentation i forbindelse med eventuel erstatningsferie. Den ansatte er omfattet af lockouten ved ferie- eller afspadseringsperiodens ophør. Tilsvarende gælder, hvis den ansattes ferie afbrydes på grund af en sygemelding.

  Ferie, herunder afvikling af særlige feriedage, samt afspadsering kan ikke påbegyndes efter lockoutens iværksættelse. Dette gælder, uanset om afviklingen har været planlagt forud for såvel varslingen som iværksættelsen af lockouten.

  Lockoutede, der ved ferieårets udløb den 30. april er omfattet af en lockout, og som ikke har afholdt den 5. ferieuge eller dele heraf, og som ikke har aftalt, at ferien overføres til det følgende ferieår, kan efter anmodning få udbetalt kontant godtgørelse for feriedagene ved førstkommende lønudbetalingsdato efter lockoutens ophør.

  Ansatte, der ved ferieårets udløb den 30. april er omfattet af en lockout, og som ikke har afholdt de særlige feriedage eller aftalt, at disse overføres til det følgende ferieår, skal have disse udbetalt som kontant godtgørelse ved førstkommende lønudbetalingsdato efter lockoutens ophør, medmindre der efterfølgende indgås aftale om at overføre dagene.

  Den særlige feriegodtgørelse udbetales normalt med lønudbetalingen ultimo april. Udbetaling kan imidlertid ikke ske under en lockout og kan derfor først ske efter lockoutens ophør.

  Forældrebetaling
  Lovgivningen pålægger skolerne at have andre indtægter end statens tilskud, normalt i form af forældrebetaling. Lovene hverken pålægger eller forbyder skolerne at nedsætte forældrebetalingen i tilfælde af konflikt. Nedsættes forældrebetalingen, må det ikke have som konsekvens, at en fri grundskoles egendækning af sine driftsudgifter kommer under det minimum, som lovgivningen foreskriver.

  Forældrenes pasningsbehov
  Det må erkendes, at der vil være situationer, hvor forældre kan få et praktisk pasningsbehov. Børn, der hverken har mulighed for fortsat at få undervisning på skolen eller blive superviseret af skolens ansatte som led i skolens tilsynspligt, og som heller ikke kan blive passet i skolefritidsordningen med videre eller arrangere sig ved et privat pasningsalternativ, vil således i praksis være henvist til at blive passet af deres forældre. 

  Hvem vil evt. være omfattet af lockouten?

  Lærere og børnehaveklasseledere, der er medlem af Frie Skolers Lærerforening eller Danmarks Lærerforening, vil være omfattet af en lockout.

  Et FSL-medlem er meldt i KRIFA A-kassen. Er han lockoutet? Det mener KRIFA ikke!

  Såfremt vedkommende er medlem af FSL, er han omfattet af lockoutvarslet. A-kasseforhold har intet at sige. 

  Hvem vil ikke være omfattet af en lockout?

  Ledere: Skoleledere, viceskoleledere og afdelingsledere – selv om de er medlem af FSL eller DL.

  Lærere med souscheffunktion – selv om de er medlem af FSL eller DL.

  Lærere og børnehaveklasseledere, der ikke er medlem af FSL eller DL.

  Særligt vedr. tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte: Alle ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler er overenskomstansatte. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte er således alene en betegnelse, der kan bruges på andre institutioner end vores.

  Skolen er forpligtet til at skaffe hver enkelt medarbejders erklæring om, hvorvidt medarbejderen er omfattet af lockoutvarslet.

  Danmarks Privatskoleforening har formuleret et brev, som skolernes ledelser kan bruge, når erklæringerne skal indhentes. Her understreges det faktum, at der endnu er rigtigt gode muligheder for, at der findes en løsning ved forhandling.

  Det er vigtigt, at skolen sender anmodning om erklæring til alle lærere og børnehaveklasseledere. Naturligvis ansatte, der pt. er på skolen, men også ansatte, der er på barsel, er sygemeldte, har orlov, er på ferie eller er fritstillede.

  Hvis du er i tvivl om, hvem, der på din skole er omfattet af en lockout, kan du kontakte sekretariatet.

  Kan eleverne sendes hjem?
  Hvis skolelederens vurdering er, at der fortsat kan gennemføres undervisning i et vist omfang, men at indsatsen og tilsynet af ressourcemæssige årsager må centreres om visse elevgrupper, må lederen foretage en vurdering af det forholdsmæssige antal børn, der fortsat kan undervises. Hvis elever sendes hjem fra skolen på grund af konflikten, skal forældrene på forhånd orienteres herom. 

  Konfliktramt arbejde
  Konfliktramt arbejde vil forekomme på alle skoler, hvor lærere er organiseret i Frie Skolers Lærerforening eller Danmarks Lærerforening. Det arbejde, som en konfliktramt lærer var planlagt til at udføre, betragtes som konfliktramt arbejde. Udgangspunktet vil være, at der under en konflikt ikke kan gives undervisning i de lektioner, der normalt vil blive varetaget af en lærer omfattet af konflikten. Der vil her være tale om såkaldt konfliktramt arbejde. Personale, der ikke er omfattet af konfliktvarslet, vil ikke kunne pålægges at overtage konfliktramt arbejde. 

  Ansatte, der ikke er omfattet af lockouten, udfører deres sædvanlige arbejde, herunder sædvanligt over- eller merarbejde.

  Finansministeriet anbefaler, at skolerne undlader at pålægge disse ansatte at udføre konfliktramt arbejde, medmindre hensynet til personers liv eller helbred, bevarelse af materielle værdier eller andre vigtige hensyn tilsiger det.

  Ledere vil i videre omfang end andre kunne være såvel forpligtet som berettiget til at overtage arbejdsfunktioner, som ellers skulle have været varetaget af ansatte, der er omfattet af lockouten. Den præcise afgrænsning afhænger af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der henvises til de vejledninger Ministeriet for Børn og Undervisning har udsendt.
  For yderligere rådgivning kontakt sekretariatet.

  Konsekvenser for ansættelsesforholdet
  For ansatte, der er omfattet af lockouten, anses ansættelsesforholdet for ophørt med virkning fra lockoutens ikrafttræden.
  De lockoutede har ikke adgang til arbejdspladsen under lockouten.

  De lockoutede skal, hvis ansættelsesmyndigheden stiller krav herom, aflevere nøgler og adgangskort mv. samt eventuelt udstyr, fx mobiltelefon og PC, som tilhører skolen. Eventuelle personalegoder ophører. Skolen kan ligeledes afbryde den lockoutedes adgang til netværk og mailkonti.

  For de lærere og børnehaveklasseledere, der ikke er omfattet af lockouten, gælder ansættelsesvilkårene efter overenskomsten som en individuel aftale mellem den ansatte og skolen.

  Kursusdeltagelse
  Deltagelse i kurser, der påbegyndes før en lockout, afbrydes ved lockoutens iværksættelse. Skolen kan dog acceptere, at den lockoutede fuldfører kurset, således at den pågældende uanset lockouten kan udnytte kursuspladsen, men der udbetales kun løn mv. for perioden indtil lockoutens iværksættelse. 

  Ledelsen rolle
  Ledere, som ikke er omfattet af konfliktvarslet, skal som udgangspunkt udføre deres sædvanlige arbejde. I praksis er der en videre adgang til at pålægge ledere andre arbejdsopgaver end de ikke-konfliktramte lærere og børnehaveklasseledere med videre, herunder konfliktramt arbejde. Der gælder således ikke en ret for lederne til at holde sig neutrale i forhold til konfliktramt arbejde, hvis de har en faglig kompetence i forhold til den pålagte opgave. Ledelsen udgør dog kun et ganske begrænset antal ansatte på den enkelte skole og vil derfor normalt ikke alene kunne løfte hele undervisningsopgaven. 

  Må ledelsen varetage undervisning i fx. en 9. klasse i dansk?

  I praksis er der en videre adgang til at pålægge ledere andre arbejdsopgaver end de ikke-konfliktramte lærere og børnehaveklasseledere med videre, herunder konfliktramt arbejde. Der gælder således ikke en ret for lederne til at holde sig neutrale i forhold til konfliktramt arbejde, hvis de har en faglig kompetence i forhold til den pålagte opgave.  Det skal dog lokalt overvejes, hvilke signaler det sender, at undervisning, der er konfliktramt, overtages af lederen.

  Lockoutens ophør

  I forbindelse med lockoutens ophør vil Finansministeriet udsende nærmere retningslinjer om spørgsmål i forbindelse hermed.

  Omlægning af skemaet
  Det vil som udgangspunkt ikke være muligt at ændre skoleskemaet, så uorganiserede lærere eller anden uorganiseret arbejdskraft overtager klasser og fag fra de overenskomstansatte lærere, der er omfattet af konflikten. En konflikt vil derfor indebære, at der i forhold til undervisningen kan opstå ”huller” i skemaet for eleverne. Omfanget af aflyste timer vil afhænge af organiseringen af lærerne på de enkelte skoler. 

  SFO-åbningstid
  Der findes ikke centralt fastsatte regler for, hvordan en skolefritidsordning skal indrettes med videre. Spørgsmålet om åbningstid er således et lokalt anliggende. Det er Finansministeriets anbefaling, at skolefritidsordningens åbningstid ikke udvides som følge af en konflikt på skolen og for at afhjælpe et eventuelt pasningsbehov.

  Skema
  Må man omlægge en ikke-lockoutet lærers arbejdstid således at en ikke lockoutet dansklærer i 9. klasse får alle sine 8 dansktimer på en dag i stedet for spredt over ugen?

  Arbejdstidplanen kan omlægges i henhold til de almindelige regler, når der  ikke omlægges konfliktramt arbejde.

  Skolens drift under konflikten
  Hvis der igangsættes en mere omfattende arbejdsstandsning, skal den enkelte skole tilstræbe en afpasset driftssituation, så driften begrænses til de mest nødvendige opgaver. Formålet med en konflikt er at tvinge modparten til at give indrømmelser, som det ikke har været muligt at nå ad forhandlingsvejen. En konflikt skal med andre ord kunne mærkes. En konflikt vil utvivlsomt kunne mærkes på gennemførelsen af undervisnings- og tilsynsopgaven. Hvor belastende det bliver for skolens drift vil blandt andet afhænge af, hvordan lærerne lokalt er organiseret, i hvilket omfang skoleledelsen er i stand til (fortsat) at varetage tilsynsforpligtelsen med de medarbejderressourcer, som der lokalt er til rådighed og i hvilket omfang skolefritidsordningen mv. kan tage over i forhold til pasning af de børn, der ikke bliver undervist.

  Sygefravær

  For lockoutede, der er fraværende på grund af sygdom, standses lønudbetalingen ved lockoutens iværksættelse.

  Eventuel ret til udbetaling af sygedagpenge i sygeperioden overgår til den lockoutedes bopælskommune.

  Tjenestefrihed

  For ansatte, der har tjenestefrihed med løn, standses lønudbetalingen ved lockouts iværksættelse. En tidsbegrænset tjenestefrihedsperiode vil ved lockoutens afslutning ikke blive forlænget med en periode svarende til lockoutens varighed. Ansatte, der har tjenestefrihed uden løn, er ikke omfattet af lockouten. Hvis tjenestefriheden ophører under lockouten, er den pågældende fra dette tidspunkt omfattet af lockouten efter de almindelige bestemmelser.

  Tilsyn med eleverne
  Skolen skal sikre et fornødent tilsyn med eleverne i undervisningstiden, i frikvarterer og spisepauser med videre. Ved fornødent tilsyn forstås tilsyn med et indhold og et omfang, der findes nødvendigt og tilstrækkeligt ud fra vurderingen af de konkrete forhold, herunder elevernes alder, aktivitetens art, de stedlige forhold og lokalernes indretning og udstyr. Tilsynet med eleverne sker på skolelederens ansvar og kan i princippet udføres af alle efter forudgående instruktion. Tilsynet kan også ske ved, at lærere i fornødent omfang pålægges at føre tilsyn med flere klasser. Også medarbejdere fra skolefritidsordningen, der er tillagt faste timer i skolen, som for eksempel praktisk, pædagogisk medhjælp i klasser, kan indgå i tilsynet med klassens elever.

  Hvad ligger der i tilsynsopgaven? Hvad må lærerne, der ikke er med i konflikten - og hvad må de ikke?

  Ved almindeligt tilsyn forstås de ansattes almindelige pligt til at medvirke til opretholdelse af skolens fastlagte orden.

  Ikke konfliktramte medarbejdere skal udføre deres planlagte aktiviteter, som dog kan ændres i henhold til de gældende bestemmelser. De må ikke overtage eller pålægges konfliktramt arbejde.

  Tjenesterejser, herunder lejrskoler, studieture o.l

  Lockoutede kan ikke påbegynde en tjenesterejse, herunder lejrskoler, studieture o.l., efter lockoutens iværksættelse. Tjenesterejser, der er påbegyndt før eller samtidig med lockoutens iværksættelse, afbrydes. Skolen bør tage højde for dette forhold ved planlægning af eventuelle rejser mv. Vi anbefaler, at skolen kontakter sekretariatet for yderligere rådgivning.

  Må man omlægge tiden i forhold til planlagt lejrskole?

  Ikke når lockouten er trådt i kraft, indtil da gælder de normale bestemmelser om ændring af arbejdstid.

  Må skolens ledelse tage tage til New York med to 10. klasser i stedet for de 4 lærere, som efter planen skulle tage med?

  Skolens ledelse er øverste ansvarlig for tilsynet med eleverne på skolen. Ved tjenesterejser skal ledelsen derfor altid iagttage at der er ledelse tilstedeværende på skolen. Skolens ledelse er ikke omfattet af en lockout og har videre rammer til at varetage konfliktramt arbejde. Det skal dog lokalt overvejes, hvilke signaler det sender, at undervisning, der er konfliktramt, overtages af skolens ledelse.

  Undervisning efter konflikten
  Skolen bør– i den udstrækning det praktisk er muligt – indhente eventuel forsømt undervisning omfattet af undervisningspligten, når konflikten er ophørt.

  Skal eleverne have tabt undervisning tilbage?

  Der er ikke et minimumstimetalskrav for frie grundskoler, men et krav om "at stå mål med" den undervisning der gives i folkeskolen. Det er derfor en lokal vurdering, om der skal ske "ekstra" undervisning efter en lockout, og i så fald hvilket omfang den skal have.

  Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv 

  Ansatte, der er omfattet af lockouten, er ikke berettiget til løn og pension, hverken eget eller arbejdsgivers pensionsbidrag eller ATP-bidrag. For den lønperiode, hvor lockouten træder i kraft, udbetales løn mv. forholdsmæssigt.

  Overenskomstansatte med tjenestemandspensionsret i en statsgaranteret pensionskasse optjener ikke pensionsalder under lockouten.

  For forudlønnede, hvor den ansatte er omfattet af en lockout, vil lønnen blive krævet tilbagebetalt/modregnet i førstkommende lønudbetaling efter lockoutens ophør.

  Der udbetales ikke dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage).

  1. lockoutede er berettiget til efter anmodning at få afmeldt deres skattekort hos SKAT i forbindelse med lockouten.

  Udbetaling af løn mv., der vedrører tidligere optjeningsperioder – fx overarbejdsbetaling og ulempetillæg – berøres ikke af lønstandsningen og anvises på det sædvanlige lønudbetalingstidspunkt.

  Eventuelle tilbageholdelsesbegæringer vedrørende restancer med skat og underholdsbidrag stilles i bero under lockouten.

  Til ansatte, der ikke er omfattet af lockouten, udbetales sædvanlig løn mv.

  Feriepenge og lockout

  Mange skoler er vant til at udbetale feriepenge i slutningen af april. Det er dog ikke en regel. Der er ikke noget, der forhindrer skolen i at vente med at udbetale feriepenge, før ferien påbegyndes.

  Feriepenge har i princippet ikke noget at gøre med løn under lockout, men er optjent i år 2012.

  Trods dette har Moderniseringsstyrelsen nu præciseret, at skolerne ikke må udbetale feriepenge under lockouten. At udbetale feriepenge er at afbøde konsekvenserne af konflikten, og det vil blive opfattet som et brud på lockouten.

  Danmarks Privatskoleforening anbefaler, at skolerne forholder sig til tilskudsmyndighedernes udmelding og undlader at udbetale feriepenge, før lockouten er slut.

  Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og samarbejdsudvalgsmedlemmer  

  Ansatte, der er valgt som tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og/eller samarbejdsudvalgsmedlemmer kan ikke varetage hvervet, hvis de er omfattet af en lockout.

  Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer betragtes som udtrådt af bestyrelsen, hvis de er omfattet af en lockout, og kan således ikke deltage i eventuelle bestyrelsesmøder, som afholdes i konfliktperioden.

   

   

  Nyttige links