Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Væsentlige ændringer vedr. skolens tilsynsførende

  22. januar 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Den 3. januar 2018 trådte nye regler vedr. skolens certificerede tilsynsførende i kraft. Alle frie grundskoler berøres af disse ændringer. Ændringerne vedrører funktionsperiode, valgbarhed, tilsynserklæring samt honorering af de tilsynsførende. Åbningen af ”Tilsynsportalen” (se boksen) får betydning for både skoler med tilsynsførende og skoler med selvevaluering som tilsynsform.

  Læs hele bekendtgørelsen om valg og certificering af tilsynsførende  her

  Her følger de væsentligste ændringer i bekendtgørelsen:

  Funktionsperiode og mulighed for genvalg

  Det er forældrekredsen, der vælger den tilsynsførende. I forbindelse med valget af tilsynsførende skal funktionsperioden besluttes. Fremover kan funktionsperioden maximalt være 2 år. Det betyder, at skolen  senest efter 2 år skal vælge tilsynsførende igen.

  Den tilsynsførende kan genvælges, men der er nu sat en begrænsning.

  Inden for en periode på 11 år kan den tilsynsførende højst fungere i 6 år. I praksis betyder dette, at en skole kan vælge en tilsynsførende tre gange i træk 2 år + 2 år + 2 år, men herefter skal vælge en ny tilsynsførende.

  Betinget gencertificering

  En tilsynsførende kan først praktisere sit hverv, når denne er certificeret.

  Det er muligt, i helt særlige tilfælde, at en person, af Ministeriet, kan modtage en betinget certificering.

  Med den nye bekendtgørelse gøres det muligt for Ministeriet også at udstede betinget gencertificering til en tilsynsførende.

  Uanset disse muligheder skal skolen være meget opmærksom på, hvorvidt den tilsynsførende, der opstilles, er certificeret, da skolen løber en risiko, når den vælger en tilsynsførende, der ikke har gennemført uddannelsen og er certificeret.

  Skolen bør også have opmærksomhed på den tilsynsførendes certificeringsudløb. Inden 5 år efter certificering skal den tilsynsførende gencertificeres for at kunne praktisere.

  Digital tilsynserklæring

  Fremover skal den tilsynsførende afgive den årlige tilsynserklæring digitalt via en portal (Tilsynsportalen*). Erklæringen skal fra og med i år afgives i perioden 1. maj til 30. juni. Den tilsynsførende vil kunne arbejde i erklæringen, men kan altså først officielt afgive den (trykke ”send”) til Ministeriet i slutningen af skoleåret.

  Skolen skal offentliggøre den digitalt afgivne tilsynserklæring på skolens hjemmeside i det samme format, som tilsynserklæringen er afgivet til Ministeriet.

  Begrænsningen for perioden for officiel afgivelse af tilsynserklæringen hænger bl.a. sammen med den fremtidige mulighed for at knytte oplysninger fra skolens årsrapport (vedr. donationer) direkte til tilsynserklæringen i portalen.

  De nye bestemmelser vedr. erklæringen betyder de facto, at tilsynsåret fremover skal betragtes som det samme som skoleåret. Dvs., at tilsynsåret starter primo august og slutter ultimo juni. Selv om skolen vælger den tilsynsførende på et forældrekredsmøde i fx marts, er det vigtigt at notere sig, at den tilsynsførende først officielt begynder sin tilsynsperiode i august.

  I forhold til en evt. overgangsproblematik er det væsentligt at holde sig for øje, at en skole højest kan være uden en tilsynsførende i 3 mdr.

  Tilsynserklæringens indhold

  Der er ikke sket ændringer i kravene til selve indholdet af  tilsynserklæring, men i formen. Den digitale tilsynserklæring er opbygget således, at det sikres, at den tilsynsførende afgiver sin erklæring om de punkter, den tilsynsførende skal - i henhold til bekendtgørelsen.

  Den tilsynsførende vil i den digitale tilsynserklæring skulle erklære med et ”ja” eller ”nej”, om skolen lever op til lovens krav på en række områder. Den tilsynsførende vil også skulle svare med ”ja” og ”nej” på en række spørgsmål, der sandsynliggør, at skolen lever op til lovens krav. Den tilsynsførende vil have mulighed for at uddybe sine svar.

  Tilsynserklæringen skal være skrevet på dansk, medmindre skolen har fået godkendt et andet undervisningssprog.

   Tilsynserklæringens indhold:
  1. Skolens navn og skolekode. Navn på den eller de tilsynsførende. Dato for tilsynsbesøg med angivelse af i hvilke klasser og hvilke fag tilsynet har overværet undervisningen.
  2. Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og historie, hvis skolen ikke fører til prøve i historie.
  3. Tilsynets vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
  4. Tilsynets vurdering af om skolen overholder frihed og folkestyrekravet.
  5. Tilsynets vurdering af om skolen overholder kravet om, at undervisningssproget er dansk med mindre skolen har dispensation til andet (internationale skoler og afdelinger).
  6. Oplysninger om donationer til skolen**. Herunder donationer i form af kontantbeløb, varer, tjenesteydelser, ejendomme m.v. Oplysninger om forældres frivillige arbejde i form af rengøring, reparationer m.v. på en skole skal ikke fremgå af tilsynserklæringen.
  Donationer

  Ved navngivne donationer til skolen, skal skolen fremover oplyse donator om, at der offentliggøres oplysninger om donators navn, adresse og størrelsen på donationen på skolens hjemmeside, og at disse oplysninger videregives til styrelsen. Donator kan overfor skolen frabede sig, at oplysninger om navn og adresse offentliggøres.

  **Den tilsynsførende skal i tilsynserklæringen oplyse, hvorvidt skolen i det foregående regnskabsår har modtaget en eller flere donationer fra samme donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms. Er det tilfældet, skal donators navn og adresse og størrelsen af donationen eller donationerne oplyses. Tilsynserklæringen skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af alle donationer og om størrelsen af hver enkel anonym donation på mere end 20.000 kr. eksklusive moms.

  Der arbejdes på at gøre det muligt at knytte oplysninger fra skolens årsrapport til tilsynserklæringen.

  Honorering af den tilsynsførende

  Godtgørelsen til den tilsynsførende, der har været den samme i mange år, er nu steget til følgende beløb pr. skoleår pr. skole:

  • 7.000 kr. for skoler med op til 55 elever den 5. september i skoleåret.
  • 12.000 kr. for skoler med op til 55 - 109 elever den 5. september i skoleåret.
  • 18.000 kr. for skoler med op til 110 - 219 elever den 5. september i skoleåret.
  • 24.000 kr. for skoler med over 219 elever den 5. september i skoleåret.

  Hvis der er valgt flere tilsynsførende, deles ovenstående beløb mellem de valgte tilsynsførende. Skolen kan  give tilsynsførende transportgodtgørelse efter statens regler. En tilsynsførende kan over for skolen fraskrive sig retten til godtgørelse.

   

   * Tilsynsportalen

  Undervisningsministeriet fremsendte d. 21. december 2017 information til skolerne om Tilsynsportalen.

  Tilsynsportalen forventes åben i januar 2018. Skolerne vil, når portalen åbner, modtage en velkomstmail med oplysninger om brugernavn og et link til portalen.

  Tilsynsportalen introduceres i to faser. I første fase, der forventes i drift i januar 2018, skal skolerne logge på og vælge den/de tilsynsførende, der er tilknyttet skolen eller registrere, hvis skolen er selvevaluerende. De tilsynsførende vil også kunne logge på og acceptere tilknytningen til skolen samt opdatere deres personlige oplysninger.

  I anden fase, der forventeligt sættes i drift i midten af marts 2018, vil skolerne kunne up-loade et billede og et logo til tilsynserklæringens forside, og de tilsynsførende vil kunne arbejde i den digitale tilsynserklæring, der første gang skal indsendes i perioden 1. maj til 30. juni 2018.