Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Aftaler indgået: BUPL og 3F-overenskomst 2018-2021

  24. august 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Forhandlingen af BUPL og 3F-overenskomsterne er nu afsluttet. Der er hermed opnået enighed om at forny overenskomsten for pædagogisk personale ved frie grundskoler (BUPL) samt overenskomsten for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere ved frie grundskoler (3F) for perioden 1. april 2018 — 31. marts 2021.

  Overenskomstfornyelsen medfører følgende overordnede ændringer:

  BUPL:

  Fra 1. oktober 2018 harmoniseres pensionskarensbestemmelsen til et år, således at der ikke er forskel mellem skoleforeningerne. Det betyder, at der for ikke-pædagoguddannede oprettes pension når medarbejderen er:

  1. fyldt 21 år,
  2. har mindst et års beskæftigelse
  3. er beskæftiget gennemsnitlig mindst otte timer pr. uge og
  4. er ansat for en periode på mindst seks måneder.

  Fra 1. oktober 2019 tildeles det pædagogiske personale (excl. lukkede grupper) to skalatrin til deres eksisterende løntrin. Samtidig bortfalder tillægget på 2 x kr. 2.000 aftalt ved OK15.

  Fra 1. oktober 2019 løftes pædagogstuderendes lønninger således, at lønnen i 2. praktikperiode udgør 10.339 kr. pr. måned (i grundbeløb pr. 31. marts 2012), og i 3. praktikperiode udgør lønnen 10.674 kr. pr. måned (i grundbeløb pr. 31. marts 2012).

  Fra 1. oktober 2019 løftes afdelingsledere med et tillæg på 2.500 kr. årligt (i grundbeløb pr. 31. marts 2012).  

  Se yderligere ændringer i forhandlingsprotokollatet her:

  BUPL. Forhandlingsprotokollat 2018-21

  3F:

  Fra 1. oktober 2018 tildeles medarbejdere på trin 20 en lønstigning, således at de hæves til trin 21. Trin 20-tillægget bortfalder ved denne lejlighed.

  Fra 1. oktober 2018 udvides ”Rengøringsmodellen” efter overenskomstens § 4 stk. 6 til også at omfatte chauffører og kantinemedarbejdere.

  Fra 1. oktober 2018 indføres der nye rammer for ansættelse af timelønnede. Aflønning sker med kr. 148 pr. time (marts 2012-niveau) på baggrund af konkret medgået tid. Der ydes ikke pension, løn under sygdom, søgnehelligdagsbetaling, løn under barns første og anden sygedag m.v.

  Fra 1. oktober 2018 ændres bestemmelsen om betaling af overarbejde, således at overarbejde betales med sædvanlig timeløn med tillæg på 50%. Dertil bortfalder overenskomstens § 9, stk. 2 således at der samtidig kan modtages såvel overtidsbetaling som ulempegodtgørelse.

  Se yderligere ændringer i forhandlingsprotokollatet her:

  3F. Forhandlingsprotokollat 2018-21 

  Så snart de konkrete overenskomsttekster foreligger på tryk, vil de blive fremsendt til skolerne og vil kunne hentes på vores hjemmeside under fanebladet Overenskomster.

  For spørgsmål vedr. overenskomsterne kontakt foreningens sekretariat.