Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Alternativt #ekspert10: Der er brug for en bredt funderet 10. klasse

  20. marts 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • 46 % af de unge kan ikke tage fejl – 10. klasse er et nødvendigt overgangsår til alle ungdomsuddannelser. Det mener de 16 organisationer, der har nedsat en alternativ ekspertgruppe, hvis formål er at sikre, at ungeperspektivet bliver løftet markant ind i regeringens ekspertudvalgs arbejde.

  Med den politiske aftale ”Fra folkeskole til faglært” er 10. klasse atter kommet i fokus. Som følge af aftalen har regeringen nedsat et ekspertudvalg, som ”inden udgangen af 2019 blandt andet skal komme med anbefalinger til, på hvilke måder 10. klasse indholdsmæssigt kan rettes mod erhvervsuddannelserne”. Samtidig udtrykkes ønske fra politisk side om, at 10. klasse i højere grad fysisk placeres på erhvervsskoler. Regeringens ekspertudvalgs sammensætning blev offentliggjort i fredags.

  Bevar mangfoldigheden omkring 10. klasse

  Praktikerne omkring 10. klasse vil også have en stemme omkring 10. klasses fremtid, og Danmarks Private Skoler har derfor taget initiativ til en alternativ ekspertgruppe. Gruppen består af 16 foreninger og organisationer fra fagforeningerne over skoleforeninger til forældre- og elevforeninger. Det alternative ekspertudvalgs formål er at bevare mangfoldigheden omkring 10. klasse og de unges og deres forældres frie valg – både i forhold til uddannelsessted og til den efterfølgende ungdomsuddannelse.

  10. klasse mister værdi

  Karsten Suhr, formand for foreningen Danmarks Private Skoler og tovholder på den alternative ekspertgruppes arbejde, har udtalt til Politiken Skoleliv: ”Fællessynspunktet - der har kunnet samle så mange aktører - er, at der forsat er behov for en 10. klasse til alle de unge, der i en eller anden grad ikke er klar til at gå videre på en ungdomsuddannelse – og som er i tvivl om deres valg. Vi mener, at 10. klasse skal kvalificere den enkelte elevs valg mellem alle ungdomsuddannelserne. Det er gruppens holdning, at 10. klasse mister sin værdi, hvis den udelukkende målrettes erhvervsuddannelserne”.

  Eleverne vil løftes fagligt, socialt og personligt og blive sikre på uddannelsesvalget

  Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i deres undersøgelse ”Valget af 10. klasse – unges vej mod ungdomsuddannelse” (2018) kortlagt, hvilke bevæggrunde, de unge har for at søge 10. klasse. Valget konstateres først og fremmest at være velovervejet med udgangspunkt i, at de unge efter afslutning af 9. klasse ikke føler sig klar til at skulle videre i uddannelsesforløbet. De har en forventning om at blive løftet både fagligt, socialt og personligt for derigennem at blive mere sikre på det efterfølgende uddannelsesvalg. Undersøgelsen konstaterer desuden, at mere end halvdelen af de unge, der vælger et 10. skoleår, er erklæret uddannelsesparate i 9. klasse. Den alternative ekspertgruppe mener ikke, man kan se bort fra denne undersøgelses konklusioner.

  Samfundets eller de unges behov

  Det alternative ekspertudvalg finder, at der fra politisk side er for meget fokus på, at unge uddannes i forhold til samfundets behov, mens perspektivet fra de unge ikke inddrages i nogen særlig grad. Der skal findes en bedre balance mellem vægtningen af elevernes og samfundets fremtidige behov, som det forudses på nuværende tidspunkt.

  Viden og vejledning

  Udvalget anerkender, at de unges kendskab til alle ungdomsuddannelser nødvendigvis bør højnes, således at de unge kan tage et valg på basis af indgående kendskab til de forskellige ungdomsuddannelser, herunder erhvervsuddannelserne. Gruppen mener, at det kan være formålstjenligt at vurdere og udvikle vejledningen af de unge, specielt således at vejledningen også kommer til at omhandle de unge, der allerede er vurderet uddannelsesparate, men stadig kan være i tvivl om det endelige valg af uddannelse. På den måde kan de unge også udfordres til at træffe et meningsfuldt uddannelsesvalg.

  Derudover mener gruppen, at både brobygningen og praktikken trænger til et kvalitativt eftersyn. Den bør korrigeres i forhold til målgruppens forventninger og behov.

  Bedre overgange til ungdomsuddannelserne

  Med bl.a. dette udgangspunkt ønsker alliancen at sætte fokus på formålet med 10. klasse og på indholdet, herunder relationen til ungdomsuddannelserne. Gruppen ønsker, i samarbejde med de forskellige ungdomsuddannelser, at skabe bedre rammer for de unges overgang og fastholdelse i den valgte ungdomsuddannelse.

  Den alternative ekspertgruppe vil gerne bidrage til regeringens ekspertudvalg med holdninger og erfaringer fra det praktiske arbejde omkring elevgruppen: De unge skal gøres parate til at tage det uddannelsesvalg, der er rigtigst for den enkelte.

  #ekspert10 består af:

  • Danmarks Lærerforening
  • Skolelederforeningen
  • Frie Skolers Lærerforening
  • Frie Skolers Ledere
  • Landsforeningen af 10. klasseskoler
  • Skole og forældre
  • Ungdomsskoleforeningen
  • Danske Skoleelever
  • Efterskoleforeningen
  • Friskolerne
  • Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier
  • Frie Fagskoler
  • Uddannelsesforbundet
  • Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
  • Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
  • Erhvervsskolernes Elevorganisation