Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

#FPnyt nr. 6 om deadline for afgivelse af karakterer, sygeprøver, eksamenstræning, beviser, optagelsesprøve og vejledninger

  14. maj 2020
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Aflysning af folkeskolens prøver

  Aflysning af folkeskolens prøverMinisteriet har den 27. april 2020 udstedt bekendtgørelse om aflysning af prøver i grundskolen mv. Det betyder at alle folkeskolens prøver i sommerterminen i skoleåret 2019/2020 er aflyst. Styrelsen har lavet en vejledning der udfolder de fastsatte regler om aflysning af folkeskolens prøver i sommerterminen maj/juni 2020.OBS. Der var en beklagelig fejl i den udsendte vejledning til bekendtgørelsen, som blev udsendt den 24. april. Fejlen er på side 5 om sammentælling i beregningen af gennemsnitskarakteren. Det korrekte resultat for beregning af gennemsnitskarakteren er: (4+3,5+3+2+10+2+4) /7 = 4,1. Dette er rettet i den version, der kan tilgås på uvm.dk.

   

  Deadline/frist for afgivelse af standpunktskarakterer

  Deadline/frist for afgivelse af standpunktskaraktererBekendtgørelsen fastætter regler for flere uddannelsesområder, hvilket har givet anledning til forvirring om, hvilke datoer der skal afgives standpunktskarakterer. Da alle folkeskolens prøver er aflyst, skal afsluttende standpunktskarakterer for 9. og 10. klasse afgives efter bekendtgørelsens § 13 stk. 1 nr. 2 i perioden fra den 10. juni og senest den 15. juni, og for 8. klasse senest den 25 juni, jf. § 13 stk. 1 nr. 3. Karaktererne skal som normalt indberettes til Karakterdatabasen, hvor de herefter vil blive overført til Optagelse.dk.

   

  Vejledninger om standpunktskarakterer og gode råd til undervisning og afslutning af fagene i 9. og 10. klasse

  Der gælder i udgangspunktet de samme rammer for afgivelse af standpunktskarakterer i den aktuelle situation som normalt. Standpunktet fastsættes således i forhold til de faglige mål, som gælder for faget. Se vejledning om afgivelse af standpunktskarakterer her. Grundet en længere periode med nødundervisning, kan det være relevant at tilrettelægge undervisning i den kommende periode inden afgivning af standpunktskarakter på måder, der giver det bedste mulige grundlag for at vurdere elevens faglige niveau. Der er udarbejdet vejledninger til afgivelse af standpunktskarakterer i de enkelte fag, som kan læses via linket.

   

  Deadline/frist for afgivelse af prøvekarakterer

  Deadline/frist for afgivelse af prøvekaraktererI de fag, hvor eleverne er tilmeldt en prøve, skal de afsluttendestandpunktskarakterer, ophøjes til prøvekarakterer. Prøvekaraktererne indberettes til Karakterdatabasen sammen med det beregnede gennemsnit ganske som normalt senest den 19. juni 2020. I det beregnede gennemsnit for prøvekaraktererne i 9. klasse indgår kun fagene i de syv obligatoriske prøver (de fem bundne prøver og de to udtræksfag), og disse udgør i alt 10 karakterer.

   

  Sygeprøver

  Folkeskolens prøver er aflyst, og det gælder også for elever, som skulle have aflagt sygeprøve i maj/juni 2020. For disse elever ophøjes den standpunktskarakter, som blev givet ved afslutningen af undervisningen for eleven, til prøvekarakter

  Tilbud om eksamenstræning og

  Tilbud om eksamenstræning ogoffentliggørelse af prøvesæt fra2020Eksamenstræning – for både mundtlige or skriftlige prøver– kan bestå af prøvelignende aktiviteter (øveprøver), somkan gennemføres i det enkelte fag. For mundtligeøveprøver gives der på EMU inspiration til, hvordan de vilkunne afholdes i hovedparten af folkeskolens fag – bådevirtuelt og fysisk. Læs dem via linket.

  For skriftlige øveprøver stiller ministeriet testogprøver.dk tilrådighed i 2x5 dage i slutningen af maj og begyndelsen afjuni. Planen for afviklingen, information om booking ogandre praktiske forhold vedrørende de skriftlige øveprøver, kan læses på denne hjemmeside. For øveprøverne i FP9dansk skriftlig fremstilling, FP9 matematik medhjælpemidler og FP10 matematik, anvendes de nye prøverfra maj 2020. For alle øvrige prøver anvendes prøver fratidligere terminer.

  OBS: Der udsendes trykte opgavehæfter til FP9 matematikmed hjælpemidler og FP10 matematik til alle institutionerfra trykkeriet. Skolen modtager det antal, der svarer tiltilmeldingerne inden prøverne blev aflyst. Skolenmodtager hæfterne i uge 21 - Der eftersendes ikkehæfter. De tre ovenfor nævnte prøver fra maj 2020 vil ogsåblive lagt på materialeplatformen hurtigst muligt.

   

  Beviser

  Der er ikke ændret på kravene til, hvilke oplysninger derskal fremgå af de forskellige beviser. Beviser forfolkeskolens afgangseksamen samt bevis for 9. eller 10.klasse vil således ligne beviser fra tidligere årgange og havesamme retsvirkning. I de fag, hvor en afsluttendestandpunktskarakter ophøjes til en prøvekarakter, vil densamme karakter således skulle påføres beviset to gange –både som standpunktskarakter og som prøvekarakter.

   

  Nyt om optagelsesprøven til degymnasiale uddannelser

  Styrelsen kan orientere om, at der i sommerterminen 2020afholdes gymnasial optagelsesprøve på datoer valgt af denenkelte gymnasiale institution i perioden 19.-29. juni.Ansøgere, der skal aflægge optagelsesprøve til degymnasiale uddannelser i denne periode, kan blive indkaldttil optagelsesprøven med meget kort varsel. Det skyldes, atgrundskolernes frist for at afgive og indberette deafsluttende standpunktskarakterer er rykket til senest den15. juni, hvilket betyder, at de gymnasiale institutioner førstet par dage derefter har adgang til ansøgerens endeligeuddannelsesparathedsvurdering, som skal anvendes somgrundlag for vurdering af, hvem der skal tiloptagelsesprøve. Hvis skolen har kendskab til elever, forhvem dette er relevant, vil vi opfordre til at gøre eleverneopmærksomme på, at de kan blive indkaldt med kortvarsel.

  Fpnyt 6